Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методичні Об'єднання

 

Положення про методичне об'єднання вчителів

 

1.Загальні положення

 

 

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієї ж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

 

2. Завдання МО вчителів – предметників

 

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення перспективного педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету та оснащення уроку.

 

3. Функції МО

 

 

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій методкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

 

4. Права МО вчителів

 

 

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

 

5. Обов'язки вчителів методоб'єднання

 

 

Кожен педагог - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п,;

брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України «Про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 

6. Організація діяльності МО вчителів

 

 

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.

В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на збереження план роботи, звіт про виконану роботу.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

 

 

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

 

 

Об'єкти аналізу:

-  характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;

 

-   статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);

 

-   статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

 

-   виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);

 

-   стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів.

 

 

Зразковий алгоритм аналізу:

  •   Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);
  •   Характеристика пріоритетних напрямків роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, освітньої установи; результативність роботи.
  •   Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.
  •   Конкретний, особистий внесок кожного члена МО у вирішення того або іншого завдання.
  •   Завдання МО на новий навчальний рік

 

 

Вимоги до формування цілей:

- головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;

- цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;

- цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;

- цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

 

Вдосконалення професійної компетентності членів МО

 

 

- Підвищення кваліфікації (курси ДОІППО, се¬мінари, конференції).

- Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.

- Вивчення нормативних документів МОН України.

- Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.

- Організація роботи з вивчення досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

MsoNoSpacingp align=nbsp;

nbsp;i style= - цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;p class=