Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах

 

Особливості організації навчально-виховного процесу

в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2012-2013 навчальному році

 

 

Єдине свідчення правильності

процесу навчання - це щастя дитини.

Марія Монтесорі

          «Життя – вічна наука» - гласить народна мудрість. Реалії сьогодення  ще раз підтверджують це. Великі соціальні зміни впливають на школу, на вчителя. І завдання перед ним набувають нового змісту. Створити оптимальні умови для розвитку і навчання особистості, яка здатна втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати нестандартні рішення. Тому в центрі уваги – дитина, самобутня особистість з неповторною індивідуальністю.

          Надто складно передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі на перший план ставиться не накопичення дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і невід’ємною частиною змісту освіти.  Епіцентром у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної активності школярів, формування в них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основними напрямами оновлення змісту навчання є особистісна орієнтація системи освіти, пріоритет загальнолюдських і національних цінностей; забезпечення якості на основі новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики.

          З 1 вересня 2012-13 навчального року початкова школа розпочне роботу за оновленим Держстандартом. 

           Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

          Як зазначають у МОНмолодьспорту України, в процесі розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти було ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти.

Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.

          Перевагами затвердженого документу є розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання, використання здоров’язбережувальних технологій та екологічна спрямованість освіти.

          Отже, з першого вересня першокласники України розпочнуть навчання за новими програмами і підручниками. Змін чимало і, по суті, - це початок серйозних перетворень в українській освіті. 

          Стандартом  передбачено, що з 1 вересня 2012 року  в  загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обовязковою для вивчення з 1-ого класу. МОНмолодьспорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 год. іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

          Новим Держстандартом передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі початкових класів. Однією із цілей освітньої галузі “Технології” є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. З цією метою з 2 класу до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи за програмою «Сходинки до інформатики»

          Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.

           У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом  передбачено 4 години на тиждень.           Нова програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури, а також на даний час відмінені заліки  з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту. Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів  із таких випробувань,  як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі « Рухливі та спортивні ігри».

 Посилено природничу складову стандарту, зокрема введено нову освітню галузь «Природознавство», та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах.

            На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Отже, нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

          Зміст стандарту максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).

          Таким чином, на новому витку розвитку початкової освіти необхідне системне удосконалення основних чинників впливу на якість навчально-виховного процесу. Тільки через поліпшення змісту освіти, нові підручники і навіть видання вкрай потрібної для вчителів і студентів літератури не буде високої якості, яку від нас чекає держава, суспільство, кожна родина.  Необхідно одночасно створювати нові методики, сучасну матеріальну базу, сприятливе для дітей навчальне середовище, забезпечити якісний медичний і психологічний супровід  оновленої початкової освіти.

          Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми.  

          Тому навчально-виховний процес у початковій школі повинні забезпечувати дипломовані спеціалісти початкової школи, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

          Наголошуємо, що передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, основ здоров'я лише спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

          2012-13 навчальний рік для початкової школи буде особливим. 

          Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік у початковій школі розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 31 травня.

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

           Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи з 13 по 21 травня та навчальних екскурсій у 1-4 класах з 27 по 30 травня.

          Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня  по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

          З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року. 

          Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

           Для учнів 1 класу навчальний процес буде організований за навчальними програмами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 12.09.2011 року №1050. 

          Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою навчання 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

         Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

          Учебные программы для общеобозревательных учебных заведений с обучением на русском языке 1-4 классы  (К., Видавничий дім «Освіта», 2012)

         Організація навчання в 2-4 класах буде здійснюватися за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1—4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);

«Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи. авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006 р.);

         Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів: 

 • «Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров’я», 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006 р.;
 • «Математика», 1—4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;
 • «Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1—4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;
 • «Математика», 1—4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;
 • «Українська мова», 2—4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008 р.
 • У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна  В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469):
 • «Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова), 1—4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008 р.);
 • «Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна  В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).

          На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.2011 №430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462", затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 червня 2011р. № 572  Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові навчальні плани) з українською мовою навчання (додатки 1, 2,), початкової школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).

          Нові навчальні плани вводяться в дію поетапно:

 •  у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013 навчального року;
 •  у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014 навчального року;
 •  у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року;
 •  у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016 навчального року.

           Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової школи визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і науки України: від 29.11.2005 №682 "Про Типові навчальні плани початкової школи"; від 13.05.2005 №291 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу":

              Нові типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

            За наявності відповідного методичного забезпечення та належної підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної складової можуть вивчатися додаткові курси за вибором, разом з тим години варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128).

           При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.

           Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

 Що можна сказати про нові навчальні плани? До позитивних характеристик нового документу належить те, що в ньому збережено диференціацію за мовами вивчення предметів. Тобто передбачено окремі варіанти навчальних планів для початкових шкіл з українською мовою навчання, шкіл з навчанням мовами національної меншини, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу.

          Однією з умов поліпшення якості освіти є збалансованість співвідношення між компонентами змісту шкільної освіти: природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної. 

          Розроблення навчального плану, який є важливим складником модернізації змісту освіти, потребує аналізу відповідності набору предметів цілям та меті початкової освіти. У новій редакції Державного стандарту метою початкової освіти визначено розвиток пізнавальних здібностей школярів.  

          Суттєвим недоліком нових навчальлних планів також є те, що в них збережено тенденцію до збільшення кількості 1-годинних предметів, що негативно впливає на організацію навчального процесу та здоров’я школярів. Так, у Типових навчальних планах для початкових шкіл з навчанням українською мовою у 1-му класі відведено по 1 год. на тиждень для 55,5% предметів (для 5 з 9); у 3-му класі – для 54,5% (6 з 11 1-годинних предметів).

У нових Типових навчальних планах, як видно  варіативну складову зменшено порівняно з навчальними планами не лише 2005 р., а навіть 2003 р.

           Особливістю початкової школи є те, що діти приходять до неї з різним рівнем готовності до навчання, неоднаковим соціальним досвідом, відмінностями у психофізичному розвитку. Початкова школа повинна допомогти реалізувати здібності кожної дитини і створити умови для індивідуального розвитку школяра. З цією метою у Державному стандарті початкової освіти було визначено необхідність розвитку пізнавальних здібностей, формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, формування бажання і вміння вчитися.

Учні 1 класу з першого вересня розпочнуть роботу за новими підручниками

 1.  «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Захарійчук М. Д., Науменко В. О.), ТОВ «Видавництво «Грамота».
 2.  «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 3.  «Буквар. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1 клас» (авт. Прищепа К. С.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 4.  «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Вашуленко М. С., Лапшина І. М.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 5.  «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Прищепа К. С.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 6.  «Буквар. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1 клас» (авт. Рудяков О. М., Фролова Т. Я., Миронова Л. О.), ТОВ «Видавництво «Грамота».
 7.  «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 8.  «Англійська мова. 1 клас» (авт. Калініна Л. В. Самойлюкевич І. В.), ТОВ «Центр навчально-методичної літератури».
 9.  «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».
 10.  «Англійська мова. 1 клас» (авт. Євчук О. В., Доценко І. В.), ТОВ «Видавництво «Ранок».
 11.  «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В.), ТОВ «Центр навчально-методичної літератури».
 12.  «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Євчук О. В., Доценко І. В.), Редакція газети «Підручники і посібники».
 13.  «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1 клас» (авт. Ростоцька М. Є., Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».
 14.  «Німецька мова. 1 клас» (авт. Басай Н. П.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 15.  «Німецька мова. 1 клас» (авт. Павлюк З. Л.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 16.  «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».
 17.  «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт.  Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 18.  «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Максименко П. В., Порошина В. Д., Ганжа В. В.), ТОВ «Сиция».
 19.  «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Скоропад Я. М.), ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».
 20.  «Французька мова. 1 клас» (авт. Качанова В. С., Трубкіна Н. М.), ДСВ «Освіта».
 21.  «Французька мова. 1 клас» (авт. Клименко О. В., Клименко Ю. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 22.  «Французька мова. 1 клас» (авт. Чумак Н. П., Кривошеєва Т. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 23.  «Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови. 1 клас» (авт. Клименко Ю. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 24.  «Іспанська мова. 1 клас» (авт. Редько В. Г., Береславська В. І.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 25.  «Математика. 1 клас» (авт. Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 26.  «Математика. 1 клас» (авт. Гісь О. М., Філяк І. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».
 27.  «Математика. 1 клас» (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 28.  «Математика. 1 клас» (авт. Заїка А. М., Тарнавська С. С.), Редакція газети «Підручники і посібники».
 29.  «Математика. 1 клас» (авт. Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.), ТОВ «Видавництво «Ранок».
 30.  «Природознавство. 1 клас» (авт. Грущинська І. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 31.  «Природознавство. 1 клас» (авт. Гільберг Т. Г., Сак Т. В.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 32.  «Природознавство. 1 клас» (авт. Войцехівський М. Ф., Василенко С. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».
 33.  Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О. В., Сергієнко В. В.),ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 34.  «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Шевченко Н. Т.), Редакція газети «Підручники і посібники».
 35.  «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Резніченко М. І., Трач С. К.), ТОВ «Навчальна книга - Богдан».
 36.  «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л. С., Сергієнко В. В.), ТОВ «Видавничий дім «Освіта».
 37.   «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Лобова О. В.), ТОВ «Учбово-видавничий центр «Школяр».
 38.   «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Ростовський О. Я., Островський В. М, Сидір М. В.), ТОВ «Навчальна книга - Богдан».
 39.  «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт.  Кондратова Л. Г.), ТОВ Видавнича група «Основа».
 40.  «Мистецтво. 1 клас» (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В.), ТОВ Видавнича група «Основа».
 41.  «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Сидоренко В. К., Котелянець Н. В.), ТОВ «Шанс».
 42.   «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Тименко В. П., Веремійчик І. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».
 43.  «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Роговська Л. І.), ТОВ «Видавництво «Астон».
 44.  «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.), ТОВ «Видавництво «Алатон».
 45.  «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Гнатюк О. В.) ТОВ «Видавництво «Генеза».
 46.  «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Коненко Л. Б., Мечник Л. А., Жаркова І. І.), ТОВ «Видавництво «Астон».
 47.  «Основи здоров’я. 1 клас» (авт. Бойченко Т. Є., Савченко О. Я.), ТОВ «Видавництво «Ранок»

          У цьому навчальному році учні 2-4  класів продовжать працювати за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України у 2003–2008 рр. та зазначеними у Переліку навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році.

          Видання нового покоління підручників та інших посібників навчально-методичного комплексу викликане новими пріоритетними завданнями початкової освіти, результатами наукових досліджень і досягненнями шкільної педагогічної практики. 

         Підручники ди підручників, мають відповісти учні, які навчВикладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

         Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

         Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу. 

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

         Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011, 2012). 

 1. «Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт.Гісь О.М.;
 2. «Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П.;
 3. «Дорога в дивосвіт», 1-4 класи, автор Поліщук Н.А.;
 4. «Російська мова», 2-4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М.;  
 5. «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 3-4 класи, авт. Пометун О. І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.
 6. «Абетка харчування», 1-4 класи, авторів Ващенко О. М., Свириденко С. О., Чорновіл О.В.;
 7.  «Абетка театрального  мистецтва», 1-4 класи, Петренко Л.Б.;
 8. «Основи театральної грамоти», автор Самсоненко Л. М.;
 9. «Народна вишивка», 2-4 класи, автор Свінціцька Л.М.;
 10. «Морально-етичного виховання», 1-4 класи, автор Слотвинська Л.М.;
 11. <span times="" new="" roman'"=""> «Основи християнської етики», 1-4 класи; розроблений авторським колективом під загальною редакцією Жуковського В.М.;
 12. <span times="" new="" roman'"="">  «Християнська етика в українській культурі», 1-4 класи; автори Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В.;
 13. «Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.;
 14. «Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І;.
 15. «Поетика», 2—4 класи, авт. Петровська Т.В.;
 16. «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я.;
 17. «Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І.;
 18. «Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І.;
 19. «Основи споживчих знань», 1—4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін.;
 20. Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.;
 21. «Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І.;
 22. «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова О.В.;
 23. «Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.;
 24. «Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М.,          Рівкінд Й.Я.

         У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01).

В.Сухомлинський говорив: ”На учительській совісті найцінніше, що є в світі – Людина”. Саме так, адже щодня, щогодини ми торкаємося вразливого дитячого серця. Дотик наш повинен бути мудрим і чутливим, добрим і вимогливим. Ми повинні не тільки запалювати вогник любові до знань, а й дбати, щоб він ніколи не згас.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4